Financiën

Sinds de oprichting van de stichting SPWO bestaan de kosten voornamelijk uit personeelskosten van de waterbouwpastor en zijn hulppastores. Daarnaast draagt de SPWO ongeveer 50% van de kosten van het blad Diepgang, dat onder andere wordt verspreid op de internatinaal opererende vloot van de waterbouwbedrijven.

De inkomsten van de SPWO bestaan voor verreweg het grootste deel uit sponsorbijdragen van waterbouwbedrijven, ondersteunende bedrijven in de waterbouwbranche, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (SOOW) en de Vereniging van Waterbouwers.

SPWO heeft ANBI-erkenning gekregen

De Belastingdienst heeft de aanvraag die we hebben gedaan voor een ANBI-erkening positief beantwoord. De erkenning is nu al verleend, maar onder de voorwaarde dat we op één punt onze statuten moeten aanpassen. In een bestuursvergadering is tot die statutenwijziging besloten. ER wordt gewerkt aan de formele wijziging van de statuten via een notaris. Het SPWO-bestuur is blij met deze erkenning, want dit betekent dat personen die de SPWO financieel willen ondersteunen door een gift, een meerjarige schenkingsovereenkomst en/of een legaat, een belangrijk fiscaal voordeel krijgen. U wordt dus van harte uitgenodigd om de SPWO te ondersteunen!

Het jaarverslag van 2021 kunt u als Jaarverslag SPWO 2021-web downloaden

Het financiele overzicht over 2022 t.b.v. de Belastingdienst vindt u hier

Financieel Overzicht 2021 (in euros)

Kosten 
Pastoraat
Bestuurskosten
Informatie, communicatie en administratie en bijdrage aan blad Diepgang

Totaal Kosten

107.775
    1.627
    7.344
———
116.746

Baten
Donaties
Rente
Totaal Baten

Ten behoeve van het stichtingsfonds

122.900
          1
———–
122.901

    6.155

Sponsors

Deze prachtige partijen zorgen dat wij ons werk kunnen doen.

Daarnaast is er ook een aantal bijdragen vanuit kerkelijke kring.

Wilt u of uw bedrijf onze stichting sponsoren? Neem dan s.v.p. contact op met de secretaris of penningsmeester van de SPWO.